Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”)

 

 Hatályos: 2021. január 1. napjától

 A jelen ÁSZF tartalmazza a QianJiang-Keeway (Európa) Zrt. online termékvásárlásra vonatkozó feltételeit.

 

I. Szolgáltatás – leírása, díja, részvételi feltételek

 Jelen ÁSZF rögzíti a QianJiang-Keeway (Európa) Zrt. (székhely: 2000 Szentendre, Kőzúzó utca 8/B, cégjegyzékszám: Cg.13-10-040906, a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve, adószám: 13486329-2-13, a továbbiakban: „Keeway-Benelli”)   www.benelliaruhaz.hu  weboldalon elérhető online szolgáltatása (továbbiakban: a „Szolgáltatás”) leírását és igénybevételének feltételeit.

 

A Webáruház-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület csak belföldről érhető el. A Keeway-Benelli kizárólag a Magyarország területére címzett megrendeléseket fogad el.

 

 Az  www.benelliaruhaz.hu weboldalon a Keeway-Benelli bemutatja azokat a termékeket, amelyeket az oda ellátogató személy kiválaszthat, majd megvásárolhat. Az egyes termékekkel kapcsolatos tudnivalókat, ismertetőket a termék adatlapja tartalmazza. Az esetleges félreértések elkerülése érdekében egyértelműen rögzítendő, hogy a weboldalon feltüntetett termékkínálat – beleértve az egyes termékek árát is – csupán tájékoztató jellegű irányárak.

 A Vásárló a webáruház termékek és bizonyos termékekhez kapcsolódó szolgáltatás kínálata alapján állíthatja össze azt a rendelést, amely tartalmazza a Keeway-Benelli - termék jellegétől függően - házhoz szállítandó, vagy a vásárló által a Keeway-Benelli székhelyén átveendő termékeket. A kiszállítás kérése helyett a Vásárló dönthet úgy is, hogy a kiválasztott termékeket a Keeway-Benelli székhelyén veszi át.

 Csak azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetik igénybe a Szolgáltatást, akik elfogadják az ÁSZF-et, hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához, valamint megfelelően regisztráltak az www.benelliaruhaz.hu weboldalon (továbbiakban: a „Vásárló”).

 

A vásárló szerződéses partnere a QianJiang-Keeway (Európa) Zrt.

 Amennyiben a vásárlást megelőzően a termékkel kapcsolatban Vásárlónak kérdése merül fel, Vásárló hívhatja, vagy keresheti emailen a Keeway-Benelli ügyfélszolgálatát, ahol készséggel állnak rendelkezésére.

 

II. Az ÁSZF módosítása, annak hatályba lépése és Vásárló általi elfogadása

 A Szolgáltatás igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók. A Keeway-Benelli jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a www.benelliaruhaz.hu honlapon közzéteszik. A termékeket a Szolgáltatás keretében kiválasztó (azaz a bevásárló listát összeállító) Vásárló a módosítás hatálybalépését követő újabb rendelés leadással fogadja el a módosított ÁSZF-et. Az ÁSZF lényeges módosítása esetén a Keeway-Benelli e-mailben értesíti a korábban regisztrált Vásárlóit az új ÁSZF hatályba lépéséről, melyet ők a Szolgáltatás ismételt igénybevételével fogadnak el. A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályok irányadók.

 A Vásárló a Keeway-Benelli honlapján való regisztrációval elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez kifejezetten hozzájárul.

 

III. Regisztráció, annak módosítása, felfüggesztése, törlése, a Keeway-Benelli általi automatikus visszaigazolás

 A Vásárló előzetes vagy akár utólagos regisztrációt követően is jogosult a termékek kiválasztására és a bevásárló lista összeállítására. Vásárló a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni. Ha változás következik be a Vásárló adataiban, akkor köteles azonnal értesítést küldeni erről a változásról a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben, vagy a Szolgáltatás levelezési címére küldött levél útján. A Vásárló ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is. Az értesítés elmaradásából eredő kárért a Keeway-Benelli nem vállal felelősséget.

 Keeway-Benelli jogosult a Vásárló regisztrációját (és ezzel együtt Vásárlói fiókját) azonnal törölni, ha oka van azt feltételezni, hogy a Vásárló megszegte az ÁSZF-et. A regisztráció törlése nem érinti az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak.

 Vásárló a rendelés elküldése gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a bevásárlókosárban található termék(ek) megvételére és elfogadja ezen Általános üzleti feltételek érvényességét.

 Keeway-Benelli a rendelés beérkeztét követően automatikus visszaigazolást küld a Vásárló részére, amely tartalmazza a kiválasztott termékek és szolgáltatások megnevezését, azok webáruházban feltüntetett árát, valamint a szállítási díj összegét. Ez az automatikus visszaigazolás ugyanakkor csak a kézhezvétel megerősítése, amely a rendelés feladása után automatikusan kiküldésre kerül, igazolja, hogy a vásárló rendelését Keeway-Benelli megkapta, de semmilyen tekintetben nem minősül a Vásárló ajánlatának elfogadásának, azt ugyanis a Keeway-Benelli ellenőrzést követően külön emailben teszi meg a Vásárló részére. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor Keeway-Benelli kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet a fent említett – nem rendszer által küldött - email küldésével igazol vissza.

 A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a Keeway-Benelli-hez, vagy a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli a Keeway-Benelli-t semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.

 

IV. Biztonság

 A regisztráció során a Vásárlónak létre kell hoznia egy jelszót a saját Vásárlói fiókjához. A Vásárló köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Vásárló teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Vásárló köteles haladéktalanul tájékoztatni Keeway-Benelli-t, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Vásárló ezen feltételezése, Keeway-Benelli jogosult a Vásárló fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Vásárlót arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. A Keeway-Benelli nem felelős a Vásárlóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Vásárló a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Vásárló, akár harmadik fél visszaélt.

 

V. Szellemi tulajdonjogok védelme, a weboldal használata

 Az  www.benelliaruhaz.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője a Keeway-Benelli, amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet.

 A Vásárlók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁSZF rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem a Keeway-Benelli, sem a márkakereskedések, sem más Vásárlók jó hírét és jogait.

 

 Így különösen a Vásárló

 

 • nem használhatja a honlap egészét vagy annak egyes egyedi részeit más célra, csak saját használatra, vagyis nem másolhatja, nem töltheti le, illetve nem terjesztheti a honlap tartalmát olyan mértékben, amely meghaladja saját szükségleteit;
 • nem zavarhat és/vagy akadályozhat más Vásárlókat a honlap használatában;
 • nem nyúlhat hozzá semmilyen módon a honlap tartalmához, illetve műszaki jellegét sem változtathatja meg a Keeway-Benelli jóváhagyása nélkül;
 • nem zavarhatja meg a honlap biztonságát;
 • nem használhatja a honlapot kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek küldésére, nem küldhet vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat a honlapra;
 • nem küldhet olyan üzeneteket a honlapra, amely vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat tartalmaznak;
 •  nem hozhat létre álüzeneteket valamely Vásárló identitásának meghamisítása céljából vagy azért, hogy egy másik Vásárló fiókjába bejuthasson.

 

A Weboldal egyes részei a Vásárló azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. cookie-kat használnak, amelyek a Vásárló számítógépén tárolódnak. A böngésző program segítségével a Vásárló beállíthatja, meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni az adott weboldal minden szolgáltatását. Jelen weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával a Vásárló hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Vásárló számítógépén tárolódjanak és ahhoz az adatkezelő hozzáférhessen. A cookie-k főszabály szerint 30 napig tárolódnak, a Vásárló ugyanakkor bármikor kérheti azok törlését, emellett, böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni az adott Weboldal minden szolgáltatását. Az adott weboldalon a látogatás rögzítése végett a látogató számítógépének internet címe („IP cím”), naplózásra kerül, mely adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján a Vásárló személyesen azonosítható lenne.

 Tárhely szolgáltató: INTEGRITY Kft.

 További kérdéssel, illetve észrevételeivel az alábbi elektronikus levélcímen fordulhat a Keeway-Benelli-hez: info@keeway.hu

 

VI. A Szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele

 

Az előző pontban írtak mellett természetesen tilos magát a Szolgáltatást is jogosulatlanul igénybe venni. Különösen az alábbiak minősülnek jogosulatlan igénybevételnek:

 

 • olyan tartalom terjesztése, amely megalázó, becsmérlő, sérti az emberi méltóságot, vallás, hit, faj vagy nemek szempontjából megkülönböztető, erőszakot vagy más illegális cselekedetet, illetve valamely rendelkezések/szabályok megsértését támogatja;
 •  olyan tartalom terjesztése, amely a közrendet fenyegeti vagy egy másik Vásárló, a Keeway-Benelli, a Keeway-Benelli közvetlen vagy közvetett tulajdonosá(i)nak, vagy valamely vállalatának a jogos érdekeit veszélyezteti;
 •  más számítógépes rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférés szerzése;
 •  egy másik Vásárló megakadályozása abban, hogy igénybe vehesse a Szolgáltatást;
 •  nyilvános elektronikus kommunikációs hálózat használatára vonatkozó jogok megsértése;
 •  a www.benelliaruhaz.hu  honlaphoz kapcsolódó hálózatok vagy honlapok megzavarása;
 •  elektronikus másolatok készítése, terjesztése vagy tárolása szerzői joggal védett dokumentumokról és anyagokról tulajdonosaik előzetes hozzájárulása nélkül.

 

A Keeway-Benelli jogosult az ártalmas tartalmakat a honlapról eltávolítani, valamint teljes kártérítést követelni és azt érvényesíteni az olyan Vásárlóval szemben, aki a Keeway-Benelli kárát a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevételével okozta. A kár magában foglal minden olyan kárt, amelyet a Keeway-Benelli-nek vagy a Keeway-Benelli csoporton belül más vállalatnak okoztak, illetve amelynek megtérítését a Keeway-Benelli-től harmadik személyek követelik olyan károkozásért, amely a Vásárló általi jogosulatlan igénybevétel következménye. A kár magában foglalja mind a közvetlen kárt, mind pedig azokat a költségeket és kiadásokat, amelyek a kár megtérítéséhez való jog érvényesítése és a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele által okozott hibás állapot megszüntetése során szükségszerűen felmerültek. Az illetékes közigazgatási hatóság által a jogosulatlan igénybevétel következtében történt jogszabálysértés miatt a Keeway-Benelli-re kiszabott bírság is kárnak minősül.

 A Keeway Benelli webáruházban ajánlott termékek értékesítése kizárólag fogyasztók és gazdasági társaságok, mint végfelhasználók részére történik. A termékek kereskedelmi újraértékesítése nem engedélyezett. A Keeway-Benelli ennélfogva fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újraértékesítés céljából történt az ajánlattétel. A termékeket kizárólag háztartásban használatos mennyiségben értékesítjük, amennyiben feltételezhető, hogy a rendelés ezt a mértéket túllépi a Keeway-Benelli fenntartja magának a jogot a teljesítés visszautasítására.

 

VII. A Szolgáltatás elérhetősége

 Keeway-Benelli megtesz minden tőle telhetőt a Szolgáltatás minőségének fenntartása és folyamatos javítása érdekében. Mindazonáltal: a Szolgáltatás műszaki szempontjait tekintve nem tudja garantálni a Vásárló számára azt, hogy a Szolgáltatás százszázalékos mértékben, mindenkor elérhető lesz, vagy hibamentesen fog működni. Műszaki hiba esetén a Vásárló bejelentheti a hibát a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben. Ekkor a Keeway-Benelli mindent megtesz annak érdekében, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül megszűntesse.

 Keeway-Benelli fenntartja magának a jogot a  www.benelliaruhaz.hu  honlap szüneteltetéséhez mindaddig, ameddig az szükséges a javítások és karbantartások elvégzéséhez, illetve a rendszer fejlesztéséhez vagy új rendszerelemek bevezetéséhez.

 Keeway-Benelli igyekszik biztosítani a Szolgáltatás lehetséges maximális elérhetőségét és annak fokozatos kiterjesztését. A Vásárló a weboldal látogatása során folyamatos tájékoztatást kap Márkakereskedőink aktuális elérhetőségeiről a „Márkakereskedéseink” menüpont alatt.

 Keeway-Benelli bármikor jogosult a Szolgáltatás nyújtását beszüntetni.

 

IX. Felelősség

 Annak ellenére, hogy Keeway-Benelli megtesz minden tőle elvárhatót www.benelliaruhaz.hu honlapon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja garantálni a Vásárló számára. A Keeway-Benelli nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a honlap használata közben felmerülhetnek. Amennyiben a Keeway-Benelli pontatlanságot fedez fel a tartalmakban – feltéve, hogy az megvalósítható – a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani.

 Keeway-Benelli különösen nem felel az alábbiakért:

 

 • harmadik felekhez tartozó olyan honlapok tartalmai, amelyekre www.benelliaruhaz.hu honlapon keresztül lehet ellátogatni,
  www.benelliaruhaz.hu honlapon szereplő, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkek, harmadik személy által a Szolgáltatás honlapján keresztül megjelenített reklám vagy a hirdetés más formája;
 • hozzájárulása vagy tudomása nélkül a Szolgáltatás honlapjára feltett tartalom, amennyiben Keeway-Benelli számára műszakilag nem lehetséges vagy kivitelezhető, hogy annak használatát megakadályozza;
 • www.benelliaruhaz.hu honlap nem kompatibilis a Vásárló termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával;
 • műszaki nehézségek, beleértve a www.benelliaruhaz.hu honlappal kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat.

 

A jelen pont rendelkezései nem érintik Keeway-Benelli tájékoztatással kapcsolatos és termékfelelősségét, továbbá a kellékszavatosságért való helytállását a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

 A Keeway-Benelli-t semmilyen felelősség nem terheli amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be

 

Termékfelelősség

 Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe tartozó kártérítésekre, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek a Keeway-Benelli vagy a márkakereskedések részéről történő szándékos, vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Szerződésszegés esetén a Keeway-Benelli csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget. A Keeway-Benelli részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésének minősül, amennyiben a termék a honlapon vagy a használati útmutatóban szereplő tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik.

 A kiválasztott termék adatlapján Keeway-Benelli feltünteti a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat azzal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt vagy letölthető használati útmutatóból lehet tájékozódni. A Keeway-Benelli által forgalmazott termékhez a jogszabályi előírások keretein belül a Keeway-Benelli használati útmutatót a www.benelliaruhaz.hu  oldalon elérhetővé tesz.

 

 IX. Személyes adatok védelme és hozzájárulás az adatok kezeléséhez, feldolgozásához

 

A kapcsolódó rendelkezések az Adatvédelmi Tájékoztatóban találhatóak, mely a www.benelliaruhaz.hu weboldalon érhető el

 

 X. Irányár, mennyiségi eltérések, költségek

 

Irányár

A www.benelliaruhaz.hu honlapon feltüntetett termékkínálat beleértve az egyes termékek árát is, csupán tájékoztató jellegű irányárak, így a bevásárlókosárban, valamint a rendelés elküldését megerősítő automatikus e-mail üzenetben szereplő árak a szerződés tényleges létrejöttét visszaigazoló megerősítő emailtől, azaz a ténylegesen fizetendő áraktól kismértékben eltérhetnek. A fizetendő összeg és az irányár közötti különbségnek az okai a következők lehetnek:

Helyettesítő termék alkatrész esetében – abban az esetben, ha a Vásárló által választott termék a kiszállítás napján nincs raktáron, a Keeway-Benelli munkatársa egy másik terméket fog Vásárlónak kínálni az eredeti termék helyett. Ennek a terméknek az ára kis mértékben eltérhet a Vásárló által választott termék árától.

 Minden ilyen jellegű árváltozás esetében a rendelés véglegesítése előtt telefonos, illetve e-mailes értesítés történik.

 A termékek árai nem tartalmazzák az esetleges házhoz szállítás díját. Csomagolási költség nem kerül felszámításra.

 A megállapított árak magyar forintban (Ft) értendők és az ÁFA-t tartalmazzák.

 

Mennyiségi eltérések

 Keeway-Benelli fenntartja a jogot arra, hogy a kritikus raktárkészlettel rendelkező termékek esetében a rendelt mennyiségekhez képest kevesebb mennyiséget szolgáljon ki. A Keeway-Benelli természetesen mindent megtesz annak érdekében, hogy az eltérés a lehető legkisebb legyen, azaz a Vásárló által meghatározott mennyiséghez a lehető legközelebb álljon.

 

Költségek

 Abban az esetben, ha a kiválasztott termékek közül a Vásárló végül egyet sem vesz át, a Keeway-Benelli a kiszállításért akkor is szállítási díjat számol fel. A szállítási díj magában foglalja a A Vásárló a fizetendő szolgáltatási (szállítási) díj összegéről a rendelést visszaigazoló emailből tájékozódhat.

 

 

XI. A termékek elérhetősége, helyettesítő termékek

 

A www.benelliaruhaz.hu honlapon bemutatott termékek rendelkezésre állása a Keeway-Benelli aktuális raktárkészletétől függ, ezért a Keeway-Benelli nem garantálja valamennyi termék folyamatos elérhetőségét. Annak érdekében, hogy a termékek a lehető legnagyobb számú Vásárló számára álljanak rendelkezésre, a Keeway-Benelli-nek jogában áll előre felső határt szabni arra nézve, hogy egy Vásárló mennyi egyedi árucikkeket vásárolhat meg. Ebben az esetben a Vásárló nem választhat ki nagyobb darabszámú vagy mennyiségű terméket, mint amennyit a Keeway-Benelli által meghatározott felső határ enged.

 Ha a Vásárló által kiválasztott termékek nem állnak rendelkezésre, akkor a megrendelés véglegesítése előtt Keeway-Benelli mindent megtesz annak érdekében, hogy olyan más termékeket ajánljon fel, amelyek tulajdonságukban és árukban a lehető legközelebb állnak a Vásárló megrendeléséhez.

 Amennyiben a megrendelt árucikk nem áll rendelkezésre és helyettesítő terméket sem tud felajánlani a rendelés idején a Keeway-Benelli fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a vásárló értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban a megrendeléshez eszközölt kifizetést a Vásárló számára Keeway-Benelli haladéktalanul visszautal.

 

XII. Az adásvételi és a szolgáltatási szerződés létrejötte

 

A jelen ÁSZF I. pontjában írtakkal összhangban Vásárló a MEGRENDELEM gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a bevásárlókosárban található termék(ek) megvételére. A Keeway-Benelli és a Vásárló között csak abban az esetben jön létre szerződés amikor Keeway-Benelli a rendszer által küldött rendelés kézhezvételéről történő automatikus visszaigazoláson felül is kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön – nem rendszer által küldött - emailben igazol vissza.

 A szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés a következő folyamaton keresztül jön létre:

 

 1. a Vásárló leadja a rendelését, amely járműrendelés esetén bizonyos szolgáltatási díjakat is tartalmaz, és ezzel kötelező érvényű ajánlatot tesz a bevásárlókosárban található termék(ek) megvételére.
 2. a Keeway-Benelli automatikus – rendszer által küldött - visszaigazolást küld a bevásárló lista beérkezéséről (III. pont 4. bekezdés)
 3. Keeway-Benelli emailben tájékoztatja a Vásárlót a kiszállítandó termék(ek)ről és a fizetendő ellenszolgáltatásról (szolgáltatási és/vagy szállítási – díjat is tartalmazó összegéről), amelynek során létrejön a szerződés
 4. Keeway-Benelli  – terméktől függően – megbízott, saját maga, vagy szállítmányozó partnerével házhoz szállíttatja a termékeket. 
 5. A szerződés létrejöttét a Keeway-Benelli által kibocsátott számla igazolja, amelyet emailben, vagy a termékkel együtt küld meg, vagy személyesen ad át.

 

 

 XIV. A Vásárló házhozszállítási kérésének teljesítése

 A Vásárló a házhozszállítás iránti kérését a www.benelliaruhaz.hu  honlapon található kérelem kitöltésével adja fel, a következők szerint. A Vásárló a sikeres regisztráció mellett a terméket kiválasztja, kosárba helyezi, és megadja a szállítási, fizetési, valamint egyéb feltételeket, adatokat. A Keeway-Benelli a kiválasztott termékeket a munkaszüneti napok és ünnepnapok kivételével, hétfőtől péntekig szállítja önmaga, vagy megbízott szállítmányozó partnereken keresztül.

 

XIV. Átadás-átvétel

 

 Házhozszállítás esetén

 

A termékek a www.benelliaruhaz.hu  honlapon történő kiválasztásakor a Vásárló megadja a pontos szállítási címet.

 Házhozszállítás esetén Keeway-Benelli önmaga, vagy a szállítmányozó cégen keresztül a terméket a lakóház/épület kapujáig/főbejáratáig köteles szállítani. A Keeway-Benelli köteles tőle észszerűen elvárható minden erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a termékeket a kért helyre szállítsa, ugyanakkor annak is teljesülnie kell, hogy a Vásárló a megadott időpontban a megadott címen tartózkodjon és elérhető legyen. Egyéb esetekben (pl. irodaházak, vagy olyan épületek, amelyekben a belépés biztonsági ellenőrzéshez kötött) a Keeway-Benelli a kiszállítást főszabály szerint a főbejáratig vállalja.

 Keeway-Benelli köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a termékeket a kért időpontban szállítsa le, de nem vállal felelősséget olyan késedelemért vagy a teljesítés olyan elmaradásáért, amely olyan tények és/vagy körülmények következtében állt elő, amelyeket a Keeway-Benelli nem, vagy csupán indokolatlan kiadások mellett befolyásolhatna.

 Csak 18 éven felüli személy jogosult a termékeket az átadás helyén átvenni. Amennyiben a megbízott szállítmányozó partnernek kétségei merülnének fel a termékeket átvevő személy életkorát illetően, az adott személy azonban önként nem mutatja be a személyazonosságot igazoló okmányát életkorának ellenőrzésére, a megbízott szállítmányozó partner a termék(ek) átadását megtagadja. Ugyanígy jár el a megbízott szállítmányozó partner akkor is, ha a személyazonosságot igazoló okmány szerint az adott személy még nem múlt el 18 éves.

 Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területére történő kiszállítás esetén vehető igénybe.

 

  Vásárlónak az átvételhez magával kell hoznia a rendelés visszaigazolását vagy az átvételi értesítést, készpénzt vagy bankkártyát, amelyet a vételár kifizetéséhez használni, valamint valamilyen közigazgatási hatóság által kiadott fényképes személyazonosságát igazoló okmányt (pl. útlevél, személyi igazolvány, vagy jogosítvány), lakcímkártyát, adóazonosító okmányt.

 Csak 18 éven felüli személy jogosult a termékeket az átadás helyén átvenni. Amennyiben a termékeket átadó Keeway-Benelli-, vagy a megbízott szállítmányozó partner munkavállalójának kétségei merülnének fel a termékeket átvevő személyazonosságát vagy életkorát illetően, az adott személy azonban önként nem mutatja be a személyazonosságot igazoló okmányát személyazonosságának és életkorának ellenőrzésére, a Keeway-Benelli-, vagy a megbízott szállítmányozó partner-,a termék(ek) átadását megtagadja. Ugyanígy jár el a Keeway-Benelli-, vagy a megbízott szállítmányozó partner munkavállalója akkor is, ha a személyazonosságot igazoló okmány szerint az adott személy még nem múlt el 18 éves.

 Keeway-Benelli köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Vásárló a termékeket a kért időpontban és helyen átvehesse, de nem vállal felelősséget olyan késedelemért, amely olyan tények és/vagy körülmények következtében állt elő, amelyeket a Keeway-Benelli nem, vagy csupán indokolatlan kiadások mellett befolyásolhatna.

 Amennyiben Vásárló nem veszi át rendelését az átvételi értesítő kézhezvételétől számított 10 napon belül, Keeway-Benelli fenntartja magának a jogot, hogy a vásárlási szerződéstől elálljon. Ebben az esetben Vásárló az esetlegesen kifizetett ár szállítási költséggel csökkentett részének megfelelő összegű jóváírást kap -eltérő megállapodás hiányában - az eredeti fizetés formájában (azaz jóváírás a hitelkártyára, számlára visszautalás, illetve készpénzvisszafizetés).

 

XV. A fizetés, számlakiállítás

 A termékek vételárát a Vásárló fizetheti

 • személyes átvételkor készpénzben vagy bankkártyával
 • előre utalással
 • Utánvéttel

 Keeway-Benelli az igénybe vett fizetőeszköz használatáért díjat nem számít fel.

 A termékek vételárának kifizetése céljából a Vásárló Visa, Master Card, valamint Maestro típusú bankkártyákat használhat.

 Bankkártyával történő fizetés esetén a fizetés kezelő cége a OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., cgt.: 01 10 041585). A Vásárló bankkártyájának adataihoz történő jogosulatlan hozzáférés kockázatának csökkentése érdekében ezeket az adatokat kódolják, valamint a www.benelliaruhaz.hu  honlapon történő az online bankkártyás fizetési kezdeményezés (a kártya adatainak megadása) ténylegesen az OTP Bank Zrt. közvetlen fizetési felületén keresztül bonyolódik le. A fizetés során beírt adatokat a Keeway-Benelli webáruház nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe ezen esetekben.

 Azonnali banki átutalással történő fizetés esetén a pénzügyi művelet feldolgozó cége a K&H Bank Zrt., székhely: 1095. Budapest, Lechner Ödön fasor 9.., Cégjegyzékszám: 01-10-041043.

 A termék kifizetésével kapcsolatban a vásárló érdekkörében felmerülő összes költség – különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége, utánvét szállítmányozó cég által felszámolt többletköltsége - minden esetben a vásárlót terheli.

 Vásárló a megrendelés és az ÁSZF-ben leírtak elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy a Keeway-Benelli által kiállított számlát Vásárló elektronikus úton befogadja és azt a rendelésben megadott e-mail címre Keeway-Benelli továbbíthassa.

 A Keeway-Benelli által ily módon kiállított számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és ÁFA törvények által szabályozott úton kibocsátott számviteli bizonylat, amely pecsét és aláírás nélkül is hiteles, de nem minősül e-számlának. A későbbiekben Vevő által kinyomtatott számla, mint hiteles bizonylat kinyomtatást követően igazolja az adófizetéssel összefüggő kötelezettségek és jogok meglétét. A kibocsátott számlákat kinyomtatott formában szükséges megőrizni a vonatkozó jogszabályok értelmében.

 Jelen számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

  A kiszállított árucikk a Keeway-Benelli tulajdonában marad, amíg a fizetés teljes egészében meg nem történik.

 

XVI. A termékek átvételének megtagadása, a szerződéstől való elállás, azaz a termékek visszaadása

 

Ha a Vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében a Keeway-Benelli webáruházban vásárolt termékek tekintetében.

 

A fogyasztó elállhat a szerződéstől a Keeway-Benelli ügyfélszolgálati email címén (info@keeway.hu), vagy személyesen a Keeway-Benelli székhelyén 14 napon belül anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag, vagy - ha a határidő lejárta előtt megkapta a terméket. A fogyasztó az elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a

(I) termék átvételének napjától számított 14 napon belül,

(II) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 napon belül, amelyen fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi,

(III) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

 

Amennyiben Keeway-Benelli ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül Keeway-Benelli megadja a fogyasztónak a meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. Az elállás közlése vagy a kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához.

 

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül –a Keeway-Benelli székhelyén személyes leadni. A fogyasztó – Keeway-Benelli hibájából történő hibás/pontatlan szállítás kivételével - köteles a termék visszajutásának közvetlen költségét viselni. A fentieken túl fogyasztó köteles megtéríteni a Keeway-Benelli-nek a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést.

 

Keeway-Benelli a termék vételárát haladéktalanul az eredeti vásárláskor alkalmazott fizetési móddal megegyezően fizeti vissza (pl. bankkártyával történő fizetés esetén az összeg a bankkártyához tartozó számlára kerül vissza), de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő 14 naptári napon belül.

 A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § szakaszában meghatározott kivételek esetén, különös tekintettel: 

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Keeway-Benelli a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • fuvarozás vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

 

Termék adás-vételére irányuló szerződés esetén Keeway-Benelli mindaddig visszatarthatja visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszajuttatta és a tulajdonjog átruházása megtörtént (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni), kivéve, ha Keeway-Benelli kifejezetten vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

 A 14 napos visszavétel keretében visszavett termékeknek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

 • sértetlen
 • hibátlan
 • ép
 • karcolásmentes
 • elszíneződéstől mentes
 • szagmentes
 • tiszta, szennyeződéstől mentes
 • eredeti csomagolással kell rendelkeznie (nem szakadt, nem ázott csomagolás, normál felbontással járó sérülés elfogadott)
 • összes eredeti tartozékával kell rendelkezzen (ami szintén ép, hibátlan, tiszta, karcolásmentes, szagmentes, elszíneződéstől mentes kell legyen)

 

A 14 napos visszavételi lehetőség nem vonatkozik az alábbi esetekre az elálláson (45/2014. (II.26.) kormányrendelet 29.§) túl:

 • beüzemelt, vagy kipróbált segédmotorkerékpárra, motorkerékpárra, két- és négykerekű járműre
 • beépíthető alkatrészekre a beépítést követően
 • elektronikus alkatrészekre a csomagolás megbontását követően
 • akkumulátorra felsavazást követően

 

Az elállási jog / felmondási jog a 2. számú Függelékben meghatározott nyilatkozattal, vagy a Vásárló egyértelmű, egyoldalú nyilatkozatával gyakorolható. Kérjük, hogy elállás esetén keresse Keeway-Benelli ügyfélszolgálatát.

 

A jelen pont természetesen nem érinti azokat a jogokat, amelyek a Vásárlót a hibás termékekkel kapcsolatos reklamáció terén, a kapcsolódó hatályos jogszabályok alapján és az ÁSZF XVII. pontja szerint megilletnek.

 

XVII. Reklamációk

 

A Vásárló természetesen megtagadhatja azoknak a termékeknek az átvételét, amelyek az átadás- átvétel időpontjában bármilyen okból hibásak. Amennyiben a termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállt), a Vásárlót ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga, melyet a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben, vagy a Szolgáltatás levelezési címére küldött levél útján (a Keeway-Benelli elérhetőségeit a XIX. pont tartalmazza), továbbá az átvétel helyeként megjelölt Márkakereskedésnél megtehet.

 

Mindemellett a Vásárló a szerződés megkötésével, a termékek forgalmazásával, illetve az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a XIX. pontban meghatározott elérhetőségeken. A Keeway-Benelli a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Keeway-Benelli az írásban bejelentett panaszt 30 napon belül válaszolja meg.

 

A Vásárló a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a Vásárló lakhelye szerinti békéltető testület eljárását kezdeményezni. Az illetékes Békéltető testületek elérhetőségeit a 4. függelék tartalmazza, valamint a következő linken tekintheti meg: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek.

 

A Keeway-Benelli székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége: Pest Megyei Békéltető Testülethez (1052 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.)

A Keeway-Benelli kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra vonatkozó kötelezettségeit az 3. függelék tartalmazza.

  

XVIII. Vegyes rendelkezések

 

A  www.benelliaruhaz.hu weboldalon bemutatott termékekre vonatkozó információk az előzetes tájékozódást szolgálják. A Vásárló által megvásárolt (átvett) termék csomagolása tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, amelyek az adott termékre jellemzőek, mind használatát, mind pedig felhasználását illetően, ezért a Vásárló a termék átvételét követően köteles az említett tájékoztatást – saját és mások biztonsága érdekében – alaposan elolvasni és megismerni.

 

Az ÁSZF szabályozza a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, így a Vásárlóval létrejövő adásvételi szerződés megkötésének időpontjában annak rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részévé válnak. Az ÁSZF-re a magyar jogszabályok irányadóak.

 

Amennyiben az ÁSZF vagy a  www.benelliaruhaz.hu honlap tartalmainak magyar és angol nyelvű változata között eltérés tapasztalható, a magyar nyelvű változat az irányadó.

 

Ha az illetékes bíróság az ÁSZF bizonyos rendelkezésének érvénytelenségét állapítja meg, akkor az adott rendelkezés érvénytelensége nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseit, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

 

Amennyiben az ÁSZF egyszeri vagy ismételt megszegése esetén a Keeway-Benelli nem gyakorolja a szerződésszegés kapcsán őt megillető jogokat, az semmilyen módon nem tekinthető joglemondásnak.

 

 XIX. A Keeway-Benelli elérhetőségei

Weboldal címe: www.benelliaruhaz.hu

Az ügyfélszolgálat e-mail címe: info@keeway.hu

Az ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-26-500-005 (#13. mellék)

Ügyfélszolgálatunk az alábbi időben érhető el: H-P: 8.30 – 17.00 (munkaszüneti napokon és ünnepnapokon nincs ügyfélszolgálat)

Az ügyfélszolgálat levelezési címe: 2000 Szentendre, Kőzúzó utca 8/B.

 

1. sz. Függelék

A szolgáltatási díjak

Az érvényes szolgáltatási díjakról a Vásárló – a vásárlás megkezdése előtt - a www.benelliaruhaz.hu honlap „Kapcsolódó szolgáltatások” menüpont alatt kaphat részletes tájékoztatást, vagy – a vásárlás megkezdését követően – az egyes kapcsolódó szolgáltatások kiválasztása során. Különböző termékek egyidejű vásárlása esetén – annak jellegétől függően - előfordulhat, hogy egyazon rendeléshez több szolgáltatási díj is tartozik. A szállítási szolgáltatás kiválasztása esetén az magában foglalja a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos valamennyi költséget, azaz a Vásárlónak azon felül egyéb költségeket fizetnie nem kell.

 

2. sz. Függelék

 

Elállási/Felmondási mintatájékoztató

 

A Vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket / utolsó terméket átveszi.

Ha a Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az ÁSZF XIX. pontjában megjelölt címek valamelyikére. Ebből a célból felhasználhatja az alant található elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

A Vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

Az elállás/felmondás joghatásai

 

Ha a Vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében a Keeway-Benelli webáruházban vásárolt termékek tekintetében.

 

A fogyasztó elállhat a szerződéstől a Keeway-Benelli ügyfélszolgálati email címén, (info@keeway.hu), vagy személyesen annál a Márkakereskedő partnernél, akinél a terméket átvette 14 napon belül anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag, vagy - ha a határidő lejárta előtt megkapta a terméket - annak visszaküldésével. A fogyasztó az elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a

(iv) termék átvételének napjától számított 14 napon belül,

(v) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 napon belül, amelyen fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi,

(vi) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

 

Amennyiben Keeway-Benelli ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül Keeway-Benelli megadja a fogyasztónak a meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. Az elállás közlése vagy a kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához.

 

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a Keeway-Benelli-nek vagy a Keeway-Benelli által a termék átvételére meghatalmazott személynek vagy márkakereskedésnek átadni. A fogyasztó – Keeway-Benelli hibájából történő hibás/pontatlan szállítás kivételével - köteles a termék visszaküldésének közvetlen költségét viselni. A fentieken túl fogyasztó köteles megtéríteni a Keeway-Benelli-nek a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést.

 

Keeway-Benelli a termék vételárát haladéktalanul az eredeti vásárláskor alkalmazott fizetési móddal megegyezően fizeti vissza (pl. bankkártyával történő fizetés esetén az összeg a bankkártyához tartozó számlára kerül vissza), de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő 14 naptári napon belül. A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § szakaszában meghatározott kivételek esetén, különös tekintettel:

 

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Keeway-Benelli a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • fuvarozás vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

 

Termék adás-vételére irányuló szerződés esetén Keeway-Benelli mindaddig visszatarthatja visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte és a tulajdonjog átruházása megtörtént (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni), kivéve, ha Keeway-Benelli kifejezetten vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

 


A 14 napos visszavétel keretében visszavett termékeknek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:


 • sértetlen
 • hibátlan
 • ép
 • karcolásmentes
 • elszíneződéstől mentes
 • szagmentes
 • tiszta, szennyeződéstől mentes
 • eredeti csomagolással kell rendelkeznie (nem szakadt, nem ázott csomagolás, normál felbontással járó sérülés elfogadott)
 • összes eredeti tartozékával kell rendelkezzen (ami szintén ép, hibátlan, tiszta, karcolásmentes, szagmentes, elszíneződéstől mentes kell legyen)


 


A 14 napos visszavételi lehetőség nem vonatkozik az alábbi esetekre az elálláson (45/2014. (II.26.) kormányrendelet 29.§) túl:


 • beüzemelt, kipróbált segédmotorkerékpárra, motorkerékpárra, két- és négykerekű járműre
 • beépíthető alkatrészekre a beépítést követően
 • elektronikus alkatrészeket csomagolás megbontását követően
 • akkumulátort felsavazást követően


 

Elállási nyilatkozat minta


 

Címzett:   Qiajinag-Keeway (Európa) Zrt. (székhely: 2000 Szentendre, Kőzúzó utca 8/B)

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 

A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe:

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt

   

   

   

  3. sz. Függelék

  A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

   

  1. Kellékszavatosság

   

  Milyen esetben élhet a kellékszavatossági jogával?

   

  A Keeway-Benelli hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

   

  Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

   

  Választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

   

  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

   

  Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

   

  Milyen határidőben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

   

  Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

   

  Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

   

  A vállalkozással szemben érvényesíthető a kellékszavatossági igény.

   

  Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

   

  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Keeway-Benelli nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

   

   

  2. Termékszavatosság

   

  Milyen esetben élhet a termékszavatossági jogával?

   

  Ingó dolog (termék) hibája esetén - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

   

  Milyen jogok illetik meg termékszavatossági igénye alapján?

   

  Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

   

  Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

   

  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

   

  Milyen határidőben érvényesíthető termékszavatossági igény?

   

  Termékszavatossági igény a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesíthető. E határidő elteltével e jogosultságát elenyészik.

   

  Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

   

  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

   

  A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

   

  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

   

  Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető

   

   

  Jótállás

   

  A jótállás időtartama:

  a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

  b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

  c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

   

  Milyen esetben élhet a kellékszavatossági jogával?

   

  Hibás teljesítés esetén a 151/2003. Kormányrendelet alapján a Keeway-Benelli jótállásra köteles.

   

  Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

   

  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

   

  Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

   

  Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

   

  A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

   

  Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

   

   

  4. sz. Függelék

  Békéltető testületek elérhetőségei

   

  Esetleges panasz esetén, igénybe vesszük a Békéltető Testület eljárását. A Békéltető Testületekről részletes listát talál a http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek honlapon.

  Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

  Baranya Megyei Békéltető Testület

  Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

  Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

  Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

  Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

  Fax száma: (76) 501-538

  Telefonszáma: (72) 507-154

  Név: Mátyus Mariann

  Fax száma: (72) 507-152

  E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu

  Név: Dr. Bodnár József

  E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

  Békés Megyei Békéltető Testület

  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

  Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

  Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

  Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

  Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

  Fax száma: (66) 324-976

  Fax száma: (46) 501-099

  Név: Dr. Bagdi László

  Név: Dr. Tulipán Péter

  E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

  E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

  Budapesti Békéltető Testület

  Csongrád Megyei Békéltető Testület

  Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

  Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

  Telefonszáma: (1) 488-2131

  Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

  Fax száma: (1) 488-2186

  Fax száma: (62) 426-149

  Név: Dr. Baranovszky György

  Név: Dékány László, Jerney Zoltán

  E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

  E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

  Fejér Megyei Békéltető Testület

  Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

  Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

  Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

  Telefonszáma: (22) 510-310

  Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

  Fax száma: (22) 510-312

  Fax száma: (96) 520-218

  Név: Kirst László

  Név: Horváth László

  E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

  E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

  Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

  Heves Megyei Békéltető Testület

  Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

  Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

  Telefonszáma: (52) 500-749

  Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

  Fax száma: (52) 500-720

  Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

  Név: Dr. Hajnal Zsolt

  Fax száma: (36) 323-615

  E-mail cím: info@hbkik.hu;

  Név: Pintérné Dobó Tünde

  E-mail cím: tunde@hkik.hu;

  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

  Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

  Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

  Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

  Telefonszáma: (56) 510-610

  Telefonszáma: (34) 513-010

  Fax száma: (56) 370-005

  Fax száma: (34) 316-259

  Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

  Név: Dr. Rozsnyói György

  E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

  E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

  Nógrád Megyei Békéltető Testület

  Pest Megyei Békéltető Testület

  Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

  Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

  Telefonszám: (32) 520-860

  Telefonszáma: (1)-269-0703

  Fax száma: (32) 520-862

  Fax száma: (1)-269-0703

  Név: Dr. Pongó Erik

  Név: dr. Csanádi Károly

  E-mail cím: nkik@nkik.hu;

  E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

  Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

  Somogy Megyei Békéltető Testület

  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

  Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

  Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

  Telefonszáma: (82) 501-000

  Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

  Fax száma: (82) 501-046

  Fax száma: (42) 311-750

  Név: Dr. Novák Ferenc

  Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

  E-mail cím: skik@skik.hu;

  E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

  Tolna Megyei Békéltető Testület

  Vas Megyei Békéltető Testület

  Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

  Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

  Telefonszáma: (74) 411-661

  Telefonszáma: (94) 312-356

  Fax száma: (74) 411-456

  Fax száma: (94) 316-936

  Név: Mátyás Tibor

  Név: Dr. Kövesdi Zoltán

  E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

  E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

  Veszprém Megyei Békéltető Testület

  Zala Megyei Békéltető Testület

  Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

  Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

  Telefonszáma: (88) 429-008

  Telefonszáma: (92) 550-513

  Fax száma: (88) 412-150

  Fax száma: (92) 550-525

  Név: Dr. Óvári László

  Név: dr. Koczka Csaba

  E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

  E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu